DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Obchodní podmínky a poštovné

Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro www.obojkydaisy.wbs.cz a upravují smluvní vztah mezi prodávajícím (Lucie Chudobová, Kpt. Jaroše 19, Svitavy, 56802, IČO: 02091984, číslo účtu 2600775140/2010) a kupujícím (spotřebitel, dle § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění).Všeobecně podmínky

Pro obchodní styk každého typu mezi prodávajícím (Lucie Chudobová, Kpt. Jaroše 19, Svitavy, 56802, IČO: 02091984) a kupujícím (spotřebitel, dle § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) platí následující Všeobecné obchodní podmínky ve své, právě teď uvedené podobě. Rozdílné podmínky anebo všeobecné obchodní podmínky kupujícího nemají žádnou platnost, jenom když je tak předem písemně dohodnuto.

Všechny nabídky, nezávisle od toho jestli jsou poskytnuté telefonicky, faxem, emailem anebo jiným způsobem jsou pro prodávajícího (Lucie Chudobová, Kpt. Jaroše 19, Svitavy, 56802, IČO: 02091984) závazné až po jejich písemném či telefonickém potvrzení, popřípadě když je zboží vyskladněno, anebo je vystavená faktura.

Prodávající (Lucie Chudobová, Kpt, Jaroše 19, Svitavy, 56802, IČO: 02091984) si vyhrazuje právo nesplnit slíbenou povinnost, když se po uzavření obchodu dodatečně zjistí, že zboží není dostupné, i když už byl požadovaný obchod uzavřen. V takovém případě kupující bezodkladně obdrží zprávu a prodávající se dohodne s kupujícím na kompenzačních krocích. Další právní nároky kupujícího vůči prodávajícímu (Lucie Chudobová, Kpt. Jaroše 19, Svitavy, 56802, IČO: 02091984) jsou vyloučené.Objednávky

Zboží si kupující může objednávat prostřednictvím mailu, facebooku, nebo telefonicky.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

Výjimku tvoří případy uvedené ve článku 2. (Všeobecné podmínky) odstavce c) těchto Obchodních podmínek.Cena zboží a způsob placení

Ceny zboží v internetovém katalogu www.obojkydaisy.wbs.cz nejsou vždy aktuální a platné, aktualizace najdete na facebookových stránkách Obojky Daisy

Prodávající může změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota již přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění.

Prodávající není plátcem DPH.

Zboží lze zaplatit:
- platbou předem na účet
- platba dobírkou v hotovosti jen po domluvě
- při osobním převzetí po domluvě v místě provozovny (Lucie Chudobová, Kpt, Jaroše 19, Svitavy, 56802)
 Přepravné

K ceně zboží se připočítává přepravné a balné, vzhledem k novým podmínkám  od 1. 3. 2019 je poštovné a balné 150Kč

Platba předem na účet - 0Kč

Dobírka - po domluvě

Zasílaní do zahraničí - po domluvě

Zboží, které se vejde do obálky (např. jedna sada obojek + vodítko) po domluvě 60Kč platbou předem na účet

 

(Ceny poštovného jsou upravovány dle aktuálních sazeb České pošty)

 

 

 

 


Dodání zboží

Kupující si může zvolit způsob dodání při potvrzování objednávky.

Zboží se dodává prostřednictvím České pošty nebo je mož osobně vyzvednout na místě provozovny (Lucie Chudobová, Kpt, Jaroše 19, Svitavy, 56802)


Zboží se odesílá kupujícímu, co nejrychleji to je jen mož. Prodávající není odpovědný za prodloužení expediční lhůty způsobené přepravcem.

Odesláním zboží zaniká zodpovědnost prodávajícího za případné vzniklé škody.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi na adresu, kterou kupující uvedl při objednávce jako místo doručení. Při platbě převodem z účtu předem se dodávka zboží uskutečňuje výhradně až po připsání celkové částky včetně poštovného na bankovní účet prodávajícího, který je výše uvedený. Jestli si kupující opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti anebo důvodu, o kterém prodávajícího předem neinformoval, zboží mu bude po telefonickém kontaktu zasláno na jeho náklady.

Dodávka se uskutečňuje na vlastní riziko kupujícího. Jakmile prodávající odevzdá zboží některé dopravní společnosti, přechází riziko na kupujícího. Platí to i pro dodávky peněžních prostředků. Dodávka se uskutečňuje na uvedenou adresu kupujícího. Za předpokladu že kupující je spotřebitel, riziko případného zániku anebo znehodnocení stavu prodané věci, i při zásilkovém prodeji, přechází na kupujícího až při přebrání věci.

Je povinností kupujícího anebo jím pověřené osoby ihned po převzetí zboží zjistit případné škody. Kupující si zboží musí vizuálně zkontrolovat. Zjištěné škody musí být bezodkladně e-mailem, telefonicky nebo písemně oznámeny. Poškození obalu zásilky si musí kupující nechat potvrdit od přepravní společnosti při přebrání zásilky.

Kupující má nárok zboží nepřebrat tehdy, když je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobeno přepravou, anebo když je jeho obsah neúplný.

Oznámení o dodací lhůtě jsou v zásadě nezávazné, závazné jsou jenom tehdy když byla písemně dohodnuta určitá dodací lhůta.

Náhrady škody vůči prodávajícímu jsou kvůli nesplnění anebo zmeškání vyloučeny, pokud není dokázán úmysl anebo hrubá nedbalost.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží včetně poštovného kupujícím.Odstoupení od smlouvy

Kupující má podle zákona č. 40/1964 Sb. (§ 53) právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako

kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (přes internetový obchod, telefonicky nebo mailem)

a) Pokud kupující využije práva na odstoupení, je povinen zboží zaslat doporučeně na adresu sídla prodávajícího, uvedenou v kontaktech na www.obojkydaisy.wbs.cz. Prodávající nehradí náklady na dopravu, kupující si je hradí sám.

b) Zboží musí kupující vrátit nepoškozené, bez jakýchkoliv známek použití a opotřebení, a to včetně nepoškozeného příslušenství, doplňkových materiálů, obalu a dokladu o koupi (faktura). Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

c) Při dodržení obchodních podmínek bude kupujícímu vrácena částka odpovídající převzatému zboží.

d) Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že už se dané zboží nevyrábí, nebo v případě, že došlo k výrazné výchylkám ceny zboží způsobených finančním trhem. V obou případech bude odstoupení od smlouvy kupujícímu zasláno e-mailem nebo telefonicky hned po vzniku příslušných skutečností.

e) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle §53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli cenu zboží bez poštovného nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

- spočívajících ve hře nebo loterii.

Cena zboží bez poštovného je vrácena platbou prostřednictvím složenky poukázanou na jméno a adresu kupujícího.
 

 

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádě,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách (Práva z vadného plnění) se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Pokud dojde u výrobku, který jste zakoupili, k poškození zaviněnému vadným materiálem či výrobní vadou, můžete uplatnit reklamaci na základě daňového dokladu přiloženého k zásilce nebo obdrženého při osobním odběru. V takovém případě nám zboží spolu s dokladem zašlete poštou doporučenou zásilkou pojištěnou na cenu zboží (ne na dobírku) nebo doručte osobně na adresu (Lucie Chudobová, Kpt.Jaroše 19, Svitavy, 56802), a my vám po posouzení reklamace výrobcem zašleme zboží nové, případně vám vrátíme peníze (viz odstavec Odstoupení od smlouvy) na vámi uvedený bankovní účet. V případě nejasností se reklamační řízení bude řídit platnými zákony.Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.12. 2013. Změny vyhrazeny.

 


 

Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce
    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
    o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
    (dále jen: „GDPR”) je:
    Lucie Chudobová
    Kpt. Jaroše 19
    Svitavy, 568 02
    IČ: 020 91 984
 
   Oprávněná osoba:
   Lucie Chudobová
   tel: 777854906
   email: obojkydaisy@centrum.cz (dále jen „správce“)
 
2. Kategorie osobních údajů
   Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s poptávkovým formulářem nebo  objednávkou.
Jedná se o tyto údaje:
- jméno a příjmení
- adresa pro zaslání objednaného zboží
- IČ
- DIČ
- emailová adresa
- telefon
- historie navštívených stránek na webu
- historie aktivit v e-mailových kampaních
- historie nákupů
 
3. Zákonný důvod zpracování
   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu, retargetingu a pro nezávislé hodnocení nákupu zboží nebo služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
- oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 
4. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:
- vyřízení vaší poptávky
- vyřízení vaší objednávky
- vyřízení případné reklamace
- zodpovězení vašich dotazů
- cílené nabízení našich služeb
- analýzu návštěvnosti webových stránek
- zasílání obchodních sdělení
- nezávislého hodnocení našeho zboží a služeb
Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
5. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme
Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:
- osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
- osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
- osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů
- historie vaší návštěvnosti na webu nejdéle 30 dnů po odvolání souhlasu
- osobní údaje k zasílání newsletteru nejdéle 30 po odvolání vašeho souhlasu
- osobní údaje pro nezávislé hodnocení našeho zboží a služeb po dobu nezbytnou k tomuto použití
 
6. Cookies
Správce na svých webových stránkách využívá souborů cookies. Cookies jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílené reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho vyjádřeného souhlasu.
Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Seznam.
Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány prostřednictvím:
- služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. - služby Seznam.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele.
 
Správce na svých webových stránkách shromažďuje následující cookies soubory:
Typ                                       Název                                  Účel                               Expirace
Cookies                                 Google Analytics                   získání statistických        dle nastavení prohlížeče,
třetích stran                                                                       informací                         popř. do odstranění
Cookies                                                                                                                   540dnů
třetích stran                          Seznam.cz                            identifikace v rámci
                                                                                        reklamní sítě
                                                                                        společnosti Seznam, a.s.
                                                                                        pro opětovné cílení reklamy
                                                                                        (retargeting) 
 
Cookies třetích stran           Google AdWords                     identifikace v rámci            540dnů
                                                                                       reklamní sítě
                                                                                       společnosti Google
                                                                                       inc. pro opětovné
                                                                                       cílení reklamy
                                                                                       (retargeting) 
 
Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníku webu. Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:
Firefox Microsoft
Internet Explorer
Google
Chrome Safari
 
7. Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:
- přepravní společnost
- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 
8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:
- informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR - opravu osobních údajů dle čl. 16
- požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
- právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email obojkydaisy@centrum.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů
 
9. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje:
- že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
- že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů 10. Závěrečná ustanovení Odesláním objednávky, registrací na našem webu, nebo vyjádřením souhlasu k newsletteru, hodnocením zboží, či retargetingu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018